Света гора
Атон в българската култура и словесност

 

Писмо

Български манастир „Зограф”

20 юний 1934 г.

Света Гора (Атон)

До Господин Министър-Председателя

на Царство България

Препис:

До Господин Министъра на Външните

работи и Изповеданията

 

Господин Министър-Председателю

В допълнение на пункт 4 от молбата ми от 20 май, т.г. и с оглед на преговорите, които предстои да се водят между България и Гърция за уреждане на висящите между тях въпроси, чест имам да призова просветеното Ви внимание върху следното:

Зографският манастир от край време се е ползвал с неограничено право да подмладява състава на братството си с младежи българи, произходящи от всички български земи. Тази свобода не биде ни най-малко ограничена даже след обявяването на Схизмата на Българската църква в 1872 г. и Зограф продължаваше да осигурява съществуването си като чиста българска Обител с приемането на младежи българи, както от свободните български земи, така и от новоосвободените такива.

От Световната война насам, обаче, гръцките власти започнаха да правят пречки: те всячески ограничаваха постъпването на българи из България като монаси в нашия манастир – под предлог, че били схизматици. Същите власти намират начин да осуетяват постъпването в Зограф и на българи от гръцка и сръбска Македония. Целта на тия пречки е явна: да се обезлюди постепено Зограф, та да могат след това гърците да сложат ръка на тая българска светиня, която е днес единственият, за жалост български манастир, извън пределите на Царството.

А между това Гърция е поела чрез Лозанския договор за малцинствата изрично задължение да зачита напълно привилегиите и свободите, които са били стипулирани в Берлинския договор (1878) в полза на Светогорските монашески общества.

Нашето братство, изправено пред грозящата го опасност да види манастира скоро обезлюден, смята, че Почитаемото Българско Правителство има върховен дълг да се застъпи за премахването на всички, наложени от гръцка страна ограничения за свободното попълване редовете на братството с младежи и из Царството. Това застъпничество ще може да се реализира, именно, при воденето на преговорите с Гърция било за уреждане на висящите въпроси, било за сключване пакт за ненападение.

Впрочем, недопустимо би било Българското Правителство да се съгласи да уреди отношенията си с Гърция и даже, тъй да се каже, да осигури нейните граници чрез пакт за ненападение, без да се възползва от случая да наложи на тая държава да зачита поне задълженията, които е поела спрямо българските малцинства чрез международните договори, които са в сила.

Аз моля, прочее, от името на Зографското братство, Българското Правителство да положи всички усилия, при евентуалното подновяване на преговорите за уреждане споровете с Гърция, за да се обезпечи по-нататъшното съществуване на Зограф като български, както, впрочем, преди години Югославянското и Румънското правителства за своите монашески общества в Света Гора.

За тая цел ще трябва да се предяви пред Гръцкото Правителство искане – да не ограничава занапред Българската Зографска Обител в упражняване правото L да попълва кадъра на братството си с българи, родом и от България, тъй като досегашното арбитрирано ограничаване на тази свобода е явно и флагрантно нарушение на подписания от Гърция Договор за малцинствата (чл. 13).

А що се отнася до изтъкнатия от гръцка страна несъстоятелен довод, какво българите, родом от България, бидейки схизматици, не могли да постъпват в Света Гора, достатъчно ще бъде да се подчертае, че всички лица, били те схизматици или друговерци, в момента на допущането им да монахуват в Света Гора стават патриаршисти, както това се е практикувало след обявяването на схизмата, тоест преди Света Гора да стане гръцка територия и, както за това е уведомено самото Общество на Народите в Женева.

Нашето братство остава с твърда вяра, че Почитаемото Българско Правителство ще има горното предвид и не ще пропусне да се застъпи най-енергично за обезпечаване правата на Българския Зографски Манастир, права, гарантирани от два международни договора в сила.

Приемете, моля, Уважаеми Господин Министър-Председателю, уверение в дълбоката ми към Вас почит.

 

Ваш молитствувател,

и ИГУМЕН НА МАНАСТИРА ЗОГРАФ:

Архимандрит Владимир

 

(Подпис)

 

ЦДА, ф. 166К, опис 1

 

Статията е публикувана за първи път в специалното издание "Светогорски лист", май-юни 2008 г.

Горе

 
 
СЛОВОТО  © Всички права запазени!